SHOPPING CART

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego pod nazwą A Private Co znajdującego się pod adresem internetowym www.aprivate.pl oraz warunki korzystania z niego.
Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
Każdy potencjalny Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Sklepu internetowego A Private Co (www.aprivate.pl) jest firma
A Private Co
ul. Gościnna 13/8
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
NIP 5922265850
REGON 363801747


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych z A Private Co umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.aprivateview.eu (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej obecności stron umowy.
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia . Zamówienia są przyjmowane na stronie www.aprivate.pl.
3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu , rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.
5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Przejdź do kasy”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), metody dostawy oraz sposobu płatności.
7. Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty przesyłki, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.
8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy, płatność kartą debetową/kredytową lub Blik.
10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
11. Zamówienia realizowane zostają do 3 dni roboczych od zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpłaty dotyczącej zamówienia lub od potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności kartą debetową/kredytową lub PayPal.
12. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.


III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
3. W przypadku zamówienia produktu dostępnego w przedsprzedaży, termin dostawy odbędzie się zgodnie z informacją podaną w opisie produktu.
4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
6. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za realizowane w części zamówienia, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.


IV. MOŻLIWOŚĆ ZWROTU TOWARU
1. Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny poprzez wysłanie oświadczenia w tym przedmiocie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłąnej na adres contact@aprivate.eu
2. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres:
A Private Co
ul. Gościnna 13/8
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość można pobrać tutaj.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przelewem na rachunek klienta.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki.
6. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być uszkodzony, zabrudzony ani wyprany. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon otrzymany z produktem.


V. REKLAMACJE
1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu, przesyłką poleconą na adres:
A Private Co
ul. Gościnna 13/8
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni.
4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:
a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,
d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.aprivateview.eu oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient (dotyczy klientów zarejestrowanych) musi zaakceptować zmiany jeżeli chce nadal korzystać z usług Sklepu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
8. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego pod nazwą A Private Co znajdującego się pod adresem internetowym www.aprivate.pl oraz warunki korzystania z niego.
Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
Każdy potencjalny Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Sklepu internetowego A Private Co (www.aprivate.pl) jest firma
A Private Co
ul. Gościnna 13/8
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
NIP 5922265850
REGON 363801747


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych z A Private Co umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.aprivateview.eu (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami bez fizycznej obecności stron umowy.
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia . Zamówienia są przyjmowane na stronie www.aprivate.pl.
3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu , rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w Sklepie.
5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Przejdź do kasy”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), metody dostawy oraz sposobu płatności.
7. Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty przesyłki, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.
8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy, płatność kartą debetową/kredytową lub Blik.
10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
11. Zamówienia realizowane zostają do 3 dni roboczych od zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpłaty dotyczącej zamówienia lub od potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności kartą debetową/kredytową lub PayPal.
12. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.


III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie sprzedający nie dostarczy klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
3. W przypadku zamówienia produktu dostępnego w przedsprzedaży, termin dostawy odbędzie się zgodnie z informacją podaną w opisie produktu.
4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
6. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za realizowane w części zamówienia, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.IV. MOŻLIWOŚĆ ZWROTU TOWARU
1. Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny poprzez wysłanie oświadczenia w tym przedmiocie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłąnej na adres contact@aprivate.eu
2. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres:
A Private Co
ul. Gościnna 13/8
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość można pobrać tutaj.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przelewem na rachunek klienta.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki.
6. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być uszkodzony, zabrudzony ani wyprany. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon otrzymany z produktem.


V. REKLAMACJE
1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu, przesyłką poleconą na adres:
A Private Co
ul. Gościnna 13/8
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni.
4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
2. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:
a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,
d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.aprivateview.eu oraz powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient (dotyczy klientów zarejestrowanych) musi zaakceptować zmiany jeżeli chce nadal korzystać z usług Sklepu.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
8. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.